Friday, 15 March 2013

CARA TIDUR RASUL SAW

“Dari ‘Aisyah Radhiallahu Anha “Nabi
Sallalahu ‘Alaihi Wasallam apabila
berbaring di tempat tidurnya pada
setiap malam Baginda mengangkat
kedua tangannya (seperti berdoa),
lalu meniup dan membaca surah Al-
Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas,
kemudian Baginda menyapukan
tangannya itu ke seluruh badan yang
dapat disapunya mulai dari
kepalanya dan mukanya dan bagian
depan dari badannya, Baginda
melakukannya sebanyak tiga
kali.” (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi)
Membaca ayat Kursi...
ُﻪَّﻠﻟﺍ ﺎَﻟ ﺎَّﻟِﺇ َﻪَﻟِﺇ َﻮُﻫ ُّﻲَﺤْﻟﺍ ُﻡﻮُّﻴَﻘْﻟﺍ ﺎَﻟ ُﻩُﺬُﺧْﺄَﺗ
ٌﺔَﻨِﺳ ﺎَﻟَﻭ ٌﻡْﻮَﻧ ﻲِﻓ ﺎَﻣ ُﻪَﻟ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤَّﺴﻟﺍ ﺎَﻣَﻭ
ﻲِﻓ ِﺽْﺭَﺄْﻟﺍ ﺍَﺫ ْﻦَﻣ ﻱِﺬَّﻟﺍ ُﻊَﻔْﺸَﻳ ﺎَّﻟِﺇ ُﻩَﺪْﻨِﻋ
ِﻪِﻧْﺫِﺈِﺑ ﺎَﻣ ُﻢَﻠْﻌَﻳ َﻦْﻴَﺑ ْﻢِﻬﻳِﺪْﻳَﺃ ﺎَﻣَﻭ ْﻢُﻬَﻔْﻠَﺧ
ﺎَﻟَﻭ ٍﺀْﻲَﺸِﺑ َﻥﻮُﻄﻴِﺤُﻳ ْﻦِﻣ ِﻪِﻤْﻠِﻋ ﺎَّﻟِﺇ ﺎَﻤِﺑ َﺀﺎَﺷ
َﻊِﺳَﻭ ُﻪُّﻴِﺳْﺮُﻛ ِﺕﺍَﻭﺎَﻤَّﺴﻟﺍ َﺽْﺭَﺄْﻟﺍَﻭ ﺎَﻟَﻭ ُﻩُﺩﻮُﺌَﻳ
ﺎَﻤُﻬُﻈْﻔِﺣ َﻮُﻫَﻭ ُّﻲِﻠَﻌْﻟﺍ ﻢﻴِﻈَﻌْﻟﺍ :ﺓﺮﻘﺒﻟﺍ]
255]
Sebagaimana dalam hadits Abu
Hurairah; Jika kamu beranjak ke
tempat tidurmu maka bacalah ayat
Al-Kursi sampai selesai, karena
kamu akan selalu mendapat
penjagaan dari Allah, dan syaitan
tidak akan mendekatimu sampai
pagi. [Sahih Bukhari dan Muslim]
Berdoa sebelum dan sesudah tidur.
ﻢﺴﺑ ﻪﻠﻟﺍ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ
Hudzaifah berkata: Rasulullah
sallallahu 'alaihi wasallam jika
hendak tidur membaca...
َﻚِﻤْﺳﺎِﺑ َّﻢُﻬَّﻠﻟﺍ ُﺕﻮُﻣَﺃ ﺎَﻴْﺣَﺃَﻭ
"Dengan nama-Mu ya Allah aku mati
dan hidup."
Dan jika bangun dari tidur
membaca...
ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ ِﻪَّﻠِﻟ ﻱِﺬَّﻟﺍ ﺎَﻧﺎَﻴْﺣَﺃ َﺪْﻌَﺑ ﺎَﻣ ﺎَﻨَﺗﺎَﻣَﺃ ِﻪْﻴَﻟِﺇَﻭ
ُﺭﻮُﺸُّﻨﻟﺍ
"Segala puji bagi Allah yang telah
menghidupkan kami setelah
mematikan kami, dan hanya kepada-
Nya lah tempat kembali." [Sahih
Bukhari]

No comments:

Post a Comment